- گواهی مراحل اول تا چهارم آزمون زبان انگلیسی KELT آماده ارائه به داوطلبان است.

لطفا جهت دریافت به دفتر مرکز آزمون زبان انگلیسی در دانشگاه خوارزمی تهران مراجعه فرمایید.