منو های اصلی
Skip to Content

برخورد با موارد تخلف دانشجویی

 

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی

چنانچه در هر مرحله از آزمون؛ قبل از برگزاری، طی آزمون، و پس از برگزاری، موارد تخلف دانشجویی محرز شود، قبولی فرد خاطی ملغی شده و با وی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.