منو های اصلی
Skip to Content

شماره حساب دانشگاه برای واریز مبلغ ثبت نام در آزمون ششم

 

داوطلبان گرامی

در صورت بروز مشکل در بخش پرداخت اینترنتی لطفا به بانک تجارت مراجعه کرده و مبلغ صد هزار تومان بهشماره حساب 201105129 درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز کنید و اصل فیش واریزی را به دفتر مرکز آزمون ارائه فرمایید.