منو های اصلی
Skip to Content

پرداخت مبلغ ثبت نام شرکت در آزمون KELT

قابل توجه داوطلبان آزمون KELT

به دلیل بروز مشکلاتی در بخش پرداخت سایت مرکز آزمون، پس از تکمیل فرم ثبت نام درسایت مرکز آزمون، لطفا جهت پرداخت مبلغ به بانک تجارت مراجعه کنید و مبلغ صدهزار تومان (100/000) به شماره حساب 201105129 درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز کرده و اصل فیش واریزی را تا روز آزمون به دفتر مرکز آزمون زبان دانشگاه خوارزمی تهران واقع درطبقه سوم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ارائه نمایید.

لازم به ذکراست که بدون ارائه اصل فیش واریزی کارت ورود به جلسه برای شما صادر نخواهد شد.