نتایج دوره هجدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/9/2 | 
  • ضمن آرزوی تندرستی و موفقیت برای کلیه داوطلبان گرامی، نتایج دوره هجدهم آزمون بسندگی زبان (مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ) از طریق جدول زیر و بر اساس کد ملی (و یا شماره گذرنامه)  قابل مشاهده می باشد.
  •  زمان و نحوه توزیع گواهی های دوره هجدهم از طریق بخش اخبار و اطلاعیه های پورتال مرکز آزمون اطلاع رسانی شده است. لطفا به بخش اخبار و اطلاعیه ها مراجعه بفرمایید.
  • آدرس ایمیل مرکز برای ارسال پیامها و درخواستهای ضروری  keltkhu.ac.ir می باشد.
کد ملی یا شماره گذرنامه نمره از ۱۰۰ رشته تحصیلی:
p۰۲۵۳۴۶۷۴ ۴۵ روابط بین الملل
P۰۳۱۱۲۸۶۵ ۳۵ حقوق جزا و جرم شناسی
P۰۱۸۶۴۹۵۸ ۳۴ حقوق جزا و جرم شناسی
P۰۳۵۸۷۲۲۶ ۳۳ حقوق خصوصی
P۰۳۶۴۷۴۳۶ غایب مدیریت اموزشی
P۰۲۹۹۸۲۷۳ غایب جزا و جرم شناسی
۰۰۷۷۹۴۷۶۱۴ ۹۷ مدیریت رفتاری
۰۰۱۳۴۷۴۶۵۰ ۴۵ حقوق خصوصی
۰۰۱۰۷۶۵۳۹۵ ۷۵ حقوق خصوصی
۰۰۱۳۷۸۰۹۸۰ ۸۲ مدیریت آموزشی
۰۰۱۷۷۷۶۴۸۱ ۵۲ عمران
۰۰۱۸۴۳۸۰۹۱ ۶۰ جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی
۰۰۱۹۸۷۵۵۵۱ غایب روانشناسی سلامت
۰۰۵۶۹۸۹۰۲۴ ۴۵ مدیریت آموزش عالی
۰۰۵۷۰۵۷۱۴۱ ۷۷ عمران-سازه
۰۰۵۹۵۵۱۱۹۴ غایب مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی
۰۰۶۲۶۴۶۷۰۲ ۲۵ دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام
۰۰۶۳۴۱۶۱۳۱ ۶۴ جامعه شناسی
۰۰۶۳۴۶۸۵۸۱ ۷۵ شیمی تجزیه
۰۰۶۳۸۸۶۴۵۶ ۷۷ عمران
۰۰۶۸۱۴۲۳۵۸ غایب زبان و ادبیات فارسی
۰۰۷۴۶۶۰۵۷۸ ۴۴ تاریخ
۰۰۷۵۵۲۸۰۳۷ غایب مدیریت منابع انسانی
۰۰۷۶۴۹۲۵۱۶ ۶۳ بازیابی اطلاعات و دانش
۰۰۷۸۳۱۰۰۳۲ ۶۱ مهندسی عمران گرایش سازه
۰۰۷۸۳۷۸۹۶۶ ۴۴ ژئومورفولوژی
۰۰۸۱۰۵۵۷۳۰ ۴۷ آب و هواشناسی
۰۰۸۲۹۳۳۸۶۳ ۶۹ علم اطلاعات و دانش شناسی
۰۰۸۳۸۸۱۹۱۳ ۶۷ شیمی
۰۱۵۰۵۹۲۲۱۳ ۹۳ زیست شناسی جانوری
۰۳۷۱۱۴۲۳۹۳ غایب بیومکانیک ورزشی
۰۳۷۱۵۵۸۶۱۱ ۷۵ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
۰۳۸۶۰۲۲۳۳۱ ۷۸ بررسی مسائل اجتماعی ایران
۰۳۸۶۰۴۹۹۷۱ ۴۲ برنامه ریزی درسی
۰۴۵۱۴۱۶۲۰۱ ۵۱ تاریخ
۰۵۱۹۸۵۵۵۴۱ ۶۹ روانشناسی
۰۵۲۰۱۸۳۴۴۴ ۵۳  زبان و ادبیات فارسی
۰۵۹۰۲۸۸۸۸۱ ۵۳ جامعه شناسی
۰۶۱۰۰۰۰۰۴۷ ۶۹ حقوق خصوصی
۰۶۸۱۸۱۴۹۶۹ ۴۴ تاریخ
۰۷۴۰۲۹۱۲۲۱ ۵۰ جغرافیای سیاسی
۰۸۵۰۱۱۶۲۸۷ ۶۰ بیومکانیک ورزشی
۰۸۸۰۲۳۷۳۷۶ ۶۷ برنامه ریزی درسی
۰۹۲۲۸۸۰۶۷۰ ۵۱ جغرافیای سیاسی
۰۹۲۳۹۸۶۶۱۸ ۲۸ حقوق خصوصی
۰۹۳۸۸۶۴۴۷۵ ۸۳ آبهای زیرزمینی
۱۰۸۰۳۳۲۴۹۹ ۸۰ مشاوره
۱۲۷۰۱۴۴۵۳۷ ۸۵ روان شناسی بالینی
۱۲۷۲۳۴۶۵۲۸ ۷۷ حقوق بین الملل
۱۲۸۲۴۴۷۷۹۳ غایب علم اطلاعات و دانش شناسی
۱۲۸۵۸۸۳۲۳۳ ۸۰ مهندسی صنایع
۱۲۸۸۴۰۹۸۲۶ ۸۹ دکتری حقوق خصوصی
۱۲۸۹۵۷۹۶۷۹ ۶۷ زمین شناسی اقتصادی
۱۶۱۰۳۱۳۱۲۷ ۸۰ بیولوژی سلولی و تکوینی جانوری
۱۶۳۹۷۹۸۸۹۷ ۶۴ زمین شناسی اقتصادی
۱۷۵۳۸۵۲۲۵۰ ۵۵ مطالعات برنامه درسی
۱۸۳۰۰۰۷۱۳۰ ۷۴ فیزیولوژی ورزشی
۱۸۳۰۳۴۰۳۲۸ ۳۲ جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۹۹۰۵۶۶۴۵۶ غایب روانشناسی تربیتی
۲۱۴۳۰۰۱۵۷۶ ۳۸ فلسفه تربیت
۲۲۶۹۹۳۰۲۷۴ ۵۰ فلسفه تعلیم و تربیت
۲۳۹۰۶۲۴۳۲۴ ۵۰ مدیریت دولتی منابع انسانی
۲۳۹۲۱۹۸۹۰۱ غایب مدیریت دولتی
۲۶۴۰۱۵۶۱۶۰ ۷۲ زیست شناسی جانوری-سلولی و تکوینی
۲۸۴۰۳۳۰۲۲۹ ۵۲ جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۲۹۵۰۱۲۳۲۴۴ غایب جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۳۲۳۰۸۹۲۱۴۳ ۴۰ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۳۲۴۰۲۵۰۱۳۶ ۷۰ سلولی تکوینی جانوری
۳۲۴۰۵۱۴۶۲۱ ۶۱ زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی
۳۲۴۰۸۸۷۶۳۰ ۸۸ حقوق خصوصی
۳۲۵۷۱۹۳۶۲۹ ۲۸ مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
۳۳۳۰۵۹۲۸۴۲ ۶۴ ژئومورفولوژی
۳۳۵۰۱۳۸۱۹۵ ۶۳ زمین شناسی اقتصادی
۳۳۹۰۵۲۰۶۳۵ ۷۹ برنامه ریزی درسی
۳۵۱۰۱۴۶۹۱۳ ۳۹ تاریخ
۳۷۲۰۰۲۵۰۶۳ ۵۶ جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۳۷۶۲۳۰۶۲۵۷ ۳۹ جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
۳۷۸۲۴۵۲۱۶۱ ۵۱ دکتری تاریخ ایران
۳۸۲۱۳۷۳۴۴۱ ۷۹ ژئومورفولوژی
۳۸۷۱۴۵۲۱۹۱ ۴۳ فلسفه تعلیم وتربیت
۳۹۷۰۰۵۴۷۱۰ ۳۶ تاریخ-تاریخ ایران بعد از اسلام
۳۹۷۰۱۷۳۰۴۳ ۶۹ بررسی مسائل اجتماعی ایران
۴۰۰۴۰۵۱۹۰۲ ۶۲ تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)
۴۰۰۴۵۱۷۹۰۳ ۶۰ مدیریت ورزشی
۴۰۱۴۰۲۳۹۰۱ ۸۲ تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
۴۰۲۴۰۲۲۹۰۳ ۵۵ برنامه ریزی درسی
۴۰۶۱۰۳۰۸۰۹ ۵۳ زیست شناسی جانوری- سلولی و تکوینی 
۴۱۹۹۷۹۸۰۲۱ ۸۸ مدیریت دولتی ،منابع انسانی
۴۱۹۹۹۳۴۵۴۵ ۵۰ مدیریت دولتی
۴۲۷۰۰۰۳۰۸۱ ۵۰ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۴۳۲۴۳۱۶۷۷۵ ۸۵ جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران
۴۴۰۰۱۷۹۹۴۱ ۶۷ مشاوره
۴۴۹۰۳۰۸۴۱۸ ۵۰ زمین شناسی اقتصادی
۴۵۶۹۳۴۰۰۳۲ ۳۱ تاریخ ایران بعد از اسلام
۴۵۷۹۸۹۸۳۷۰ ۸۸ جغزافیا و برنامه ریزی شهری
۴۶۷۹۱۶۰۴۳۸ ۷۸ حقوق خصوصی
۴۸۹۷۵۹۲۵۵۰ ۶۴ چینه شناسی و فسیل شناسی
۴۹۰۰۴۳۰۷۷۳ ۴۴ شیمی معدنی
۴۹۵۹۸۸۶۳۳۱ ۵۳ ریاضی
۴۹۶۰۱۲۶۸۲۵ ۴۸ زمین شناسی
۵۸۱۰۰۱۳۹۶۱ ۴۵ آب و هواشناسی
۵۹۵۹۹۲۴۵۸۷ ۴۴ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۶۱۵۹۹۸۸۰۱۸ ۴۰ برنامه ریزی درسی
۶۷۵۰۰۰۶۶۶۳ ۵۴ روابط بین الملل


 

دفعات مشاهده: 1300 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتایج دوره هفدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان 1401 نتایج دوره هفدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان 1401

 | تاریخ ارسال: 1401/8/30 | 
ردیف کد ملی نمره نهایی رشته سهمیه (اظهار شده توسط متقاضی)
1
008006 50 روابط بین الملل اتباع
2
123456 51 روابط بین الملل اتباع
3
0448781 38 روابط بین‌الملل اتباع
4
1495158 52 روابط بین الملل اتباع
5
2375405 37 روابط بین الملل اتباع
6
02534674 35 روابط بین الملل اتباع
7
02771189 54 آب و هواشناسی اتباع-
8
03499412 42 روابط بین الملل اتباع
9
3587226 غایب حقوق خصوصی اتباع
10
0013178253 86 زبان و ادبیات فارسی -
11
13306429 55 ریااضی کاربردی اتباع
12
13740372 50 فیزیولوژی جانوری اتباع
13
0013780980 49 مدیریت آموزشی ایثارگر
14
0015989895 84 مشاوره -
15
0018438091 54 بررسی مسائل اجتماعی ایران -
16
0018896367 39 ژئومورفولوژی -
17
0042755212 65 برنامه ریزی درسی -
18
0048078611 44 علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) -
19
0056989024 غایب مدیریت آموزش عالی -
20
0062646702 37 ایران اسلامی -
21
0068691858 51 ژئومورفولوژی -
22
0075498979 54 علم اطلاعات و دانش شناسی -
23
0076492516 46 علم اطلاعات و دانش شناسی -
24
0076650261 66 جغرافیا -
25
0079370470 68 مدیریت آموزشی -
26
0080761844 67 شیمی آلی -
27
0081055730 43 آب و هواشناسی -
28
0082933863 57 علم اطلاعات و دانش شناسی -
29
0083231927 72 عمران -
30
0083881913 57 شیمی فیزیک -
31
0083889280 37 مدیریت آموزش عالی -
32
0310557471 75 روابط بین الملل -
33
0311130178 70 زبان و ادبیات فارسی ایثارگر
34
0321613546 غایب حکمت متعالیه -
35
0321949226 غایب جامعه شناسی -
36
0322358639 82 علم اطلاعات و دانش شناسی-گرایش بازیابی اطلاعات -
37
0386049971 38 برنامه ریزی درسی -
38
0410304808 51 شیمی فیزیک -
39
0440594782 64 شیمی فیزیک -
40
0451066154 32 ژئومورفولوژی ایثارگر
41
0451416201 44 تاریخ ایران بعد از اسلام -
42
0452224691 78 حقوق خصوصی ایثارگر
43
0681076951 54 رشد حرکتی -
44
0681814969 39 تاریخ -
45
0924008989 40 ژئومورفولوژی -
46
0941945243 72 زمین شناسی -
47
1080020128 54 زبان و ادبیات فارسی -
48
1190186713 60 برنامه ریزی درسی -
49
1219404586 69 تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت -
50
1249975867 66 مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی -
51
1250002109 60 آب و هواشناسی -
52
1250356970 78 روانشناسی بالینی -
53
1270271563 89 حقوق خصوصی -
54
1284825450 غایب مدیریت -
55
1533964556 23 جغرافیا برنامه ریزی روستایی -
56
1660132169 77 حقوق خصوصی -
57
1718436114 65 جامعه شناسی -
58
1753852250 غایب برنامه ریزی درسی -
59
1755440693 غایب تاریخ ایران بعداز اسلام -
60
1830209108 42 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -
61
1830340328 غایب جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
62
1842035649 39 تاریخ ایران بعد از اسلام -
63
2003486747 61 آب های زیرزمینی -
64
2080364103 55 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایثارگر
65
2141137608 79 مدیریت آموزش عالی -
66
2142196950 43 آب و هوا شناسی -
67
2143001576 42 فلسفه تربیت ایثارگر
68
2181457786 50 آب و هواشناسی ایثارگر
69
2210126991 50 جغرافیای سیاسی ایثارگر
70
2269930274 50 فلسفه تعلیم وتربیت -
71
2279912708 غایب آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی -
72
2400033951 35 تربیت بدنی -
73
2595999125 52 ریاضی محض جبر -
74
2972222628 54 برنامه ریزی شهری ایثارگر
75
3120014941 60 ادبیات فارسی -
76
3120178756 65 علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش بازیابی اطلاعات و دانش -
77
3180007753 67 تاریخ
78
3230893506 71 آب وهواشناسی -
79
3330317248 67 فیزیک -
80
3350138195 42 زمین شناسی -
81
3510146913 39 تاریخ -
82
3733153480 غایب چینه شناسی و فسیل شناسی -
83
3790113018 42 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایثارگر
84
3801927946 52 زمین شناسی اقتصادی -
85
3850159401 54 زمین شناسی مهندسی -
86
3860631578 61 زمین شناسی اقتصادی ایثارگر
87
3871452191 37 فلسفه تعلیم و تربیت -
88
3874740811 70 حقوق -
89
3970012295 34 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایثارگر
90
4051964132 66 زمین شناسی آبشناسی -
91

4072430315 88 جامعه شناسی- سیاستگذاری فرهنگی -
92
4073102761 66 ریاضی کاربردی -
93
4073551191 60 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
94
4180035431 43 ژئومورفولوژی -
95
4180106167 غایب مهندسی صنایع -
96
4190549711 60 مدیریت دولتی
97
4260158155 50 فیزیولوژی ورزشی -
98
4310330460 67 فلسفه تعلیم و تربیت -
99
4324443408 73 تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت -
100
4400197999 71 روانشناسی بالینی -
101
4460085895 73 فیزیک -
102
4490027303 60 مهندسی صنایع ایثارگر
103
4560114749 53 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران -
104
4569340032 35 تاریخ ایران بعد از اسلام -
105
4839448620 غایب مدیریت آموزشی -
106
4870069581 42 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
107
4989641078 53 مدیریت آموزش عالی -
108
5060231240 غایب حکمت متعالیه -
109
5090157677 66 ژئومورفولوژی -
110
5250056318 غایب مدیریت آموزشی -
111
5430025437 40 فیزیک -
112
5509873140 52 ژئومورفولوژی -
113
5558792361 45 علم اطلاعات و دانش شناسی -
114
5769974184 33 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
115
5870018730 غایب جغرافیا -
116
6159988018 36 برنامه ریزی درسی -
117
6229795884 57 ژئومورفولوژی ایثارگر
118
6339880169 40 روانشناسی سلامت -
119
40703629107 45 مدیریت آموزش عالی -
ردیف کد ملی نمره نهایی رشته سهمیه (اظهار شده توسط متقاضی)
1
008006 50 روابط بین الملل اتباع
2
123456 51 روابط بین الملل اتباع
3
0448781 38 روابط بین‌الملل اتباع
4
1495158 52 روابط بین الملل اتباع
5
2375405 37 روابط بین الملل اتباع
6
02534674 35 روابط بین الملل اتباع
7
02771189 54 آب و هواشناسی اتباع-
8
03499412 42 روابط بین الملل اتباع
9
3587226 غایب حقوق خصوصی اتباع
10
0013178253 86 زبان و ادبیات فارسی -
11
13306429 55 ریااضی کاربردی اتباع
12
13740372 50 فیزیولوژی جانوری اتباع
13
0013780980 49 مدیریت آموزشی ایثارگر
14
0015989895 84 مشاوره -
15
0018438091 54 بررسی مسائل اجتماعی ایران -
16
0018896367 39 ژئومورفولوژی -
17
0042755212 65 برنامه ریزی درسی -
18
0048078611 44 علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) -
19
0056989024 غایب مدیریت آموزش عالی -
20
0062646702 37 ایران اسلامی -
21
0068691858 51 ژئومورفولوژی -
22
0075498979 54 علم اطلاعات و دانش شناسی -
23
0076492516 46 علم اطلاعات و دانش شناسی -
24
0076650261 66 جغرافیا -
25
0079370470 68 مدیریت آموزشی -
26
0080761844 67 شیمی آلی -
27
0081055730 43 آب و هواشناسی -
28
0082933863 57 علم اطلاعات و دانش شناسی -
29
0083231927 72 عمران -
30
0083881913 57 شیمی فیزیک -
31
0083889280 37 مدیریت آموزش عالی -
32
0310557471 75 روابط بین الملل -
33
0311130178 70 زبان و ادبیات فارسی ایثارگر
34
0321613546 غایب حکمت متعالیه -
35
0321949226 غایب جامعه شناسی -
36
0322358639 82 علم اطلاعات و دانش شناسی-گرایش بازیابی اطلاعات -
37
0386049971 38 برنامه ریزی درسی -
38
0410304808 51 شیمی فیزیک -
39
0440594782 64 شیمی فیزیک -
40
0451066154 32 ژئومورفولوژی ایثارگر
41
0451416201 44 تاریخ ایران بعد از اسلام -
42
0452224691 78 حقوق خصوصی ایثارگر
43
0681076951 54 رشد حرکتی -
44
0681814969 39 تاریخ -
45
0924008989 40 ژئومورفولوژی -
46
0941945243 72 زمین شناسی -
47
1080020128 54 زبان و ادبیات فارسی -
48
1190186713 60 برنامه ریزی درسی -
49
1219404586 69 تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت -
50
1249975867 66 مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی -
51
1250002109 60 آب و هواشناسی -
52
1250356970 78 روانشناسی بالینی -
53
1270271563 89 حقوق خصوصی -
54
1284825450 غایب مدیریت -
55
1533964556 23 جغرافیا برنامه ریزی روستایی -
56
1660132169 77 حقوق خصوصی -
57
1718436114 65 جامعه شناسی -
58
1753852250 غایب برنامه ریزی درسی -
59
1755440693 غایب تاریخ ایران بعداز اسلام -
60
1830209108 42 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -
61
1830340328 غایب جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
62
1842035649 39 تاریخ ایران بعد از اسلام -
63
2003486747 61 آب های زیرزمینی -
64
2080364103 55 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایثارگر
65
2141137608 79 مدیریت آموزش عالی -
66
2142196950 43 آب و هوا شناسی -
67
2143001576 42 فلسفه تربیت ایثارگر
68
2181457786 50 آب و هواشناسی ایثارگر
69
2210126991 50 جغرافیای سیاسی ایثارگر
70
2269930274 50 فلسفه تعلیم وتربیت -
71
2279912708 غایب آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی -
72
2400033951 35 تربیت بدنی -
73
2595999125 52 ریاضی محض جبر -
74
2972222628 54 برنامه ریزی شهری ایثارگر
75
3120014941 60 ادبیات فارسی -
76
3120178756 65 علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش بازیابی اطلاعات و دانش -
77
3180007753 67 تاریخ
78
3230893506 71 آب وهواشناسی -
79
3330317248 67 فیزیک -
80
3350138195 42 زمین شناسی -
81
3510146913 39 تاریخ -
82
3733153480 غایب چینه شناسی و فسیل شناسی -
83
3790113018 42 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایثارگر
84
3801927946 52 زمین شناسی اقتصادی -
85
3850159401 54 زمین شناسی مهندسی -
86
3860631578 61 زمین شناسی اقتصادی ایثارگر
87
3871452191 37 فلسفه تعلیم و تربیت -
88
3874740811 70 حقوق -
89
3970012295 34 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایثارگر
90
4051964132 66 زمین شناسی آبشناسی -
91

4072430315 88 جامعه شناسی- سیاستگذاری فرهنگی -
92
4073102761 66 ریاضی کاربردی -
93
4073551191 60 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
94
4180035431 43 ژئومورفولوژی -
95
4180106167 غایب مهندسی صنایع -
96
4190549711 60 مدیریت دولتی
97
4260158155 50 فیزیولوژی ورزشی -
98
4310330460 67 فلسفه تعلیم و تربیت -
99
4324443408 73 تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت -
100
4400197999 71 روانشناسی بالینی -
101
4460085895 73 فیزیک -
102
4490027303 60 مهندسی صنایع ایثارگر
103
4560114749 53 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران -
104
4569340032 35 تاریخ ایران بعد از اسلام -
105
4839448620 غایب مدیریت آموزشی -
106
4870069581 42 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
107
4989641078 53 مدیریت آموزش عالی -
108
5060231240 غایب حکمت متعالیه -
109
5090157677 66 ژئومورفولوژی -
110
5250056318 غایب مدیریت آموزشی -
111
5430025437 40 فیزیک -
112
5509873140 52 ژئومورفولوژی -
113
5558792361 45 علم اطلاعات و دانش شناسی -
114
5769974184 33 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
115
5870018730 غایب جغرافیا -
116
6159988018 36 برنامه ریزی درسی -
117
6229795884 57 ژئومورفولوژی ایثارگر
118
6339880169 40 روانشناسی سلامت -
119
40703629107 45 مدیریت آموزش عالی -

دفعات مشاهده: 3010 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتایج دوره هفدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان 1401 نتایج دوره هفدهم آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی-آبان 1401

 | تاریخ ارسال: 1401/8/30 | 
ردیف کد ملی نمره نهایی رشته سهمیه (اظهار شده توسط متقاضی)
1
008006 50 روابط بین الملل اتباع
2
123456 51 روابط بین الملل اتباع
3
0448781 38 روابط بین‌الملل اتباع
4
1495158 52 روابط بین الملل اتباع
5
2375405 37 روابط بین الملل اتباع
6
02534674 35 روابط بین الملل اتباع
7
02771189 54 آب و هواشناسی اتباع-
8
03499412 42 روابط بین الملل اتباع
9
3587226 غایب حقوق خصوصی اتباع
10
0013178253 86 زبان و ادبیات فارسی -
11
13306429 55 ریااضی کاربردی اتباع
12
13740372 50 فیزیولوژی جانوری اتباع
13
0013780980 49 مدیریت آموزشی ایثارگر
14
0015989895 84 مشاوره -
15
0018438091 54 بررسی مسائل اجتماعی ایران -
16
0018896367 39 ژئومورفولوژی -
17
0042755212 65 برنامه ریزی درسی -
18
0048078611 44 علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) -
19
0056989024 غایب مدیریت آموزش عالی -
20
0062646702 37 ایران اسلامی -
21
0068691858 51 ژئومورفولوژی -
22
0075498979 54 علم اطلاعات و دانش شناسی -
23
0076492516 46 علم اطلاعات و دانش شناسی -
24
0076650261 66 جغرافیا -
25
0079370470 68 مدیریت آموزشی -
26
0080761844 67 شیمی آلی -
27
0081055730 43 آب و هواشناسی -
28
0082933863 57 علم اطلاعات و دانش شناسی -
29
0083231927 72 عمران -
30
0083881913 57 شیمی فیزیک -
31
0083889280 37 مدیریت آموزش عالی -
32
0310557471 75 روابط بین الملل -
33
0311130178 70 زبان و ادبیات فارسی ایثارگر
34
0321613546 غایب حکمت متعالیه -
35
0321949226 غایب جامعه شناسی -
36
0322358639 82 علم اطلاعات و دانش شناسی-گرایش بازیابی اطلاعات -
37
0386049971 38 برنامه ریزی درسی -
38
0410304808 51 شیمی فیزیک -
39
0440594782 64 شیمی فیزیک -
40
0451066154 32 ژئومورفولوژی ایثارگر
41
0451416201 44 تاریخ ایران بعد از اسلام -
42
0452224691 78 حقوق خصوصی ایثارگر
43
0681076951 54 رشد حرکتی -
44
0681814969 39 تاریخ -
45
0924008989 40 ژئومورفولوژی -
46
0941945243 72 زمین شناسی -
47
1080020128 54 زبان و ادبیات فارسی -
48
1190186713 60 برنامه ریزی درسی -
49
1219404586 69 تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت -
50
1249975867 66 مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی -
51
1250002109 60 آب و هواشناسی -
52
1250356970 78 روانشناسی بالینی -
53
1270271563 89 حقوق خصوصی -
54
1284825450 غایب مدیریت -
55
1533964556 23 جغرافیا برنامه ریزی روستایی -
56
1660132169 77 حقوق خصوصی -
57
1718436114 65 جامعه شناسی -
58
1753852250 غایب برنامه ریزی درسی -
59
1755440693 غایب تاریخ ایران بعداز اسلام -
60
1830209108 42 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری -
61
1830340328 غایب جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
62
1842035649 39 تاریخ ایران بعد از اسلام -
63
2003486747 61 آب های زیرزمینی -
64
2080364103 55 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایثارگر
65
2141137608 79 مدیریت آموزش عالی -
66
2142196950 43 آب و هوا شناسی -
67
2143001576 42 فلسفه تربیت ایثارگر
68
2181457786 50 آب و هواشناسی ایثارگر
69
2210126991 50 جغرافیای سیاسی ایثارگر
70
2269930274 50 فلسفه تعلیم وتربیت -
71
2279912708 غایب آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی -
72
2400033951 35 تربیت بدنی -
73
2595999125 52 ریاضی محض جبر -
74
2972222628 54 برنامه ریزی شهری ایثارگر
75
3120014941 60 ادبیات فارسی -
76
3120178756 65 علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش بازیابی اطلاعات و دانش -
77
3180007753 67 تاریخ
78
3230893506 71 آب وهواشناسی -
79
3330317248 67 فیزیک -
80
3350138195 42 زمین شناسی -
81
3510146913 39 تاریخ -
82
3733153480 غایب چینه شناسی و فسیل شناسی -
83
3790113018 42 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایثارگر
84
3801927946 52 زمین شناسی اقتصادی -
85
3850159401 54 زمین شناسی مهندسی -
86
3860631578 61 زمین شناسی اقتصادی ایثارگر
87
3871452191 37 فلسفه تعلیم و تربیت -
88
3874740811 70 حقوق -
89
3970012295 34 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایثارگر
90
4051964132 66 زمین شناسی آبشناسی -
91

4072430315 88 جامعه شناسی- سیاستگذاری فرهنگی -
92
4073102761 66 ریاضی کاربردی -
93
4073551191 60 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
94
4180035431 43 ژئومورفولوژی -
95
4180106167 غایب مهندسی صنایع -
96
4190549711 60 مدیریت دولتی
97
4260158155 50 فیزیولوژی ورزشی -
98
4310330460 67 فلسفه تعلیم و تربیت -
99
4324443408 73 تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت -
100
4400197999 71 روانشناسی بالینی -
101
4460085895 73 فیزیک -
102
4490027303 60 مهندسی صنایع ایثارگر
103
4560114749 53 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران -
104
4569340032 35 تاریخ ایران بعد از اسلام -
105
4839448620 غایب مدیریت آموزشی -
106
4870069581 42 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
107
4989641078 53 مدیریت آموزش عالی -
108
5060231240 غایب حکمت متعالیه -
109
5090157677 66 ژئومورفولوژی -
110
5250056318 غایب مدیریت آموزشی -
111
5430025437 40 فیزیک -
112
5509873140 52 ژئومورفولوژی -
113
5558792361 45 علم اطلاعات و دانش شناسی -
114
5769974184 33 جغرافیا و برنامه ریزی شهری -
115
5870018730 غایب جغرافیا -
116
6159988018 36 برنامه ریزی درسی -
117
6229795884 57 ژئومورفولوژی ایثارگر
118
6339880169 40 روانشناسی سلامت -
119
40703629107 45 مدیریت آموزش عالی -
ردیف کد ملی نمره نهایی رشته سهمیه (اظهار شده توسط متقاضی)
1
008006 50 روابط بین الملل اتباع
2
123456 51 روابط بین الملل اتباع
3
0448781 38 روابط بین‌الملل اتباع
4
1495158 52 روابط بین الملل اتباع
5
2375405 37 روابط بین الملل اتباع
6
02534674 35 روابط بین الملل اتباع
7
02771189 54 آب و هواشناسی اتباع-
8
03499412 42 روابط بین الملل اتباع
9
3587226 غایب حقوق خصوصی اتباع
10
0013178253 86 زبان و ادبیات فارسی -
11
13306429 55 ریااضی کاربردی اتباع
12
13740372 50 فیزیولوژی جانوری اتباع
13
0013780980 49 مدیریت آموزشی ایثارگر
14
0015989895 84 مشاوره -
15
0018438091 54 بررسی مسائل اجتماعی ایران -
16
0018896367 39 ژئومورفولوژی -
17
0042755212 65 برنامه ریزی درسی -
18
0048078611 44 علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) -
19
0056989024 غایب مدیریت آموزش عالی -
20
0062646702 37 ایران اسلامی -
21
0068691858 51 ژئومورفولوژی -
22
0075498979 54 علم اطلاعات و دانش شناسی -
23
0076492516 46 علم اطلاعات و دانش شناسی -
24
0076650261 66 جغرافیا -
25
0079370470 68 مدیریت آموزشی -
26
0080761844 67 شیمی آلی -
27
0081055730 43 آب و هواشناسی -
28
0082933863 57 علم اطلاعات و دانش شناسی -
29
0083231927 72 عمران -
30
0083881913 57 شیمی فیزیک -
31
0083889280 37 مدیریت آموزش عالی -
32
0310557471 75 روابط بین الملل -
33
0311130178 70 زبان و ادبیات فارسی ایثارگر
34
0321613546 غایب حکمت متعالیه -
35
0321949226 غایب جامعه شناسی -
36
0322358639 82 علم اطلاعات و دانش شناسی-گرایش بازیابی اطلاعات -
37
0386049971 38 برنامه ریزی درسی -
38
0410304808 51 شیمی فیزیک -
39
0440594782 64 شیمی فیزیک -
40
0451066154 32 ژئومورفولوژی ایثارگر
41